Oбaвeштeњe o прeстaку рaдa Фoндa зa зaштиту живoтнe срeдинe

Зaкoн o прeстaнку вaжeњa зaкoнa o Фoнду зa зaштиту живoтнe срeдинe ("Службeни глaсник РС" бр. 93/2012) ступиo je нa снaгу дaнa 29.09.2012. Teкст зaкoнa мoжeтe прeузeти овде. (pdf, 108KB)

 

Пријава пројекта обрасци

Изјава јавне набавке образац


Обавештење о извештајима

Обавештавају се корисници средстава да се извештаји о реализацији пројекта почев од 01.03.2010. године достављају на прописаним обрасцима, у складу са Упуством о садржини извештаја о реализацији пројекта, које можете преузети овде.(zip, 112KB)

Позивају се корисници средстава Фонда чији су пројекти окончани у 2010. години да поднесу завршне извештаје, односно периодичне извештаје уколико су пројекти у току, до 15.02.2011. године.

 

Oбaвeштeњe зa удружeњa грaђaнa (нeвлaдинe oргaнизaциje)

Oбaвeштaвajу сe удружeњa грaђaнa дa сe прeмa Урeдби o срeдствимa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoстajућeг дeлa срeдстaвa зa финaнсирaњe прoгрaмa oд jaвнoг интeрeсa кojи рeaлизуjу удружeњa („Службeни глaсник РС“ бр. 8/12), финaнсирaњe прojeкaтa удружeњa мoжe вршити сaмo нa oснoву jaвнoг кoнкурсa, тe сe исти мoлe дa нe дoстaвљajу Фoнду приjaвe прojeкaтa укoликo ниje рaсписaн jaвни кoнкурс.

Текст уредбе можете преузети овде (pdf,121KB)


Обавештење о процедури доделе средстава Фонда за набавку комуналних возила преко пословних банака.

Текст овабештења можете преузети овде (pdf,320KB)


Обавештење о уплатним рачунима за производе који после употребе постају посебни токови отпада

Текст овабештења можете преузети овде (zip, 96KB)
Калкулатор за израчунавање контролног броја по моделу 97 можете преузети овде (zip, 213KB)


Преглед обвезника који плаћају накнаду за посебне токове отпада

 

Информатор о раду Фонда за заштиту животне средине

 

Обавештење о резултатима конкурса за суфинансирање пројеката санације и рекултивације депонија чврстог комуналног отпада и изградње трансфер станица

текст обавештења и пратећу документацију можете преузети овде. (zip, 1666KB)

Обавештење о резултатима конкурса за суфинансирање пројеката израде техничке документације

текст обавештења и пратећу документацију можете преузети овде. (zip, 1672KB)

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за 2012. годину

текст конкурса и образац за пријављивање можете преузети овде. (zip, 302KB)

Обавештење о резултатима конкурса за невладине организације

текст обавештења и одлуку о утврђивању ранг листе можете преузети овде. (zip, 702KB)

Отворени позив ауто кућама за учешће у програму доделе бесповратних средстава у циљу подстицања куповине еколошки прихватљивих путничких возила

текст конкурса можете преузети овде. (pdf, 359KB)

текст обавештења можете преузети овде. (pdf, 292KB)


Јавни позив за доделу кредита Фонда за заштиту животне средине

Текст конкурса можете преузети овде (pdf,400KB)

измене и допуне конкурса овде (pdf,283KB)

а образац захтева овде (doc, 230KB)


Фонд за заштиту животне средине објављује типско идејно-техничко решење центра за сакупљање и постројења за управљање комуналним и другим отпадом на територији Републике Србије.

Сва документа можете преузети овде (zip, 4,07МB)

 

Лого Фонда у векторском облику можете преузети овде. (zip, 153KB)